Genom att klicka på pilen till höger går det att se ett urval av kontorets utförda projekt. För mer information om kontorets arbeten välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail som hittas genom att klicka här.

 

Look at some of our project by clicking on the arrow on the right. For more information please contact us by phone or mail. To find phone number or mail adress click here.

Typ av projekt / Category

Stadsplanering / Urban planning >

Offentliga miljöer / Public spaces >

Kontor / Offices >

Upprustningar, restaureringar / Refurbishments, restaurations >

Bostäder / Housing >

Inredning / Interior design >

KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM / 2001

Uppdrag: Programarbete och kvartersstudie för ny stadsdel i Stockholm. Förslag till nya bostäder, kontor och butiker samt alternativa utföranden för idrottsanläggning.

Beställare: Stockholms Stadsbyggnadskontor

KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM / 2001

Comission: Proposal for a new city area with residences, offices and a sport center in central Stockholm.

Client: Stockholm City Planning Administration

ULRIKSDAL PARKSTAD, SOLNA / 2001

Uppdrag: Förslag till ný integrerad stadsdel med bostäder och kontor i Solna.

Beställare: NCC Fastigheter AB

ULRIKSDAL GARDEN CITY / 2001

Comission: Proposal for a new integrated city area with residences and office facilities outside Stockholm.

Client: NCC Fastigheter AB

LEFKE, CYPERN / 2010-

Uppdrag: Situationsplan och utformning av semesteranläggning med hotell, SPA och 600 st fristående villor.

Beställare: NCT Development

LEFKE, CYPRUS / 2010-

Comission: Masterplan and design for a new holiday resort in Cyprus with hotel, SPA and 600 bungalows.

Client: NCT Development

SOLNA BUSINESS PARK, SOLNA / 2012

Uppdrag: Situationsplan och gestaltning för utbyggnad av Solna Business Park med kontor och bostäder.

Beställare: Fabege AB

SOLNA BUSINESS PARK, SOLNA / 2012

Comission: Masterplan and design for extension of Solna Business Park, outside Stockholm.

Client: Fabege AB

STORÄNGEN, HUDDINGE / 2008-09

Uppdrag: Fördjupad översiktsplan inkl program för gatutyper, lokaler och bostäder.

Beställare: Huddinge kommun

STORÄNGEN, HUDDINGE / 2008-09

Comission: Masterplan and program for new city area.

Client: Huddinge municipality

HUDDINGE CENTRUM, HUDDINGE / 2008-09

Uppdrag: Skissförslag på utveckling av Huddinge centrum med nya lokaler och bostäder.

Beställare: Huge Fastigheter AB

LOCAL CITYCENTER, HUDDINGE / 2008-09

Comission: Proposal for extended citycenter with new residence and office facilities.

Client: Huge Fastigheter AB

SUNDBYBERGS TORG, SUNDBYBERG / 2004-06

Uppdrag: Utföra programhandling för gestaltning av nytt centrumtorg inkl trafikangöringar.

Beställare: Sundbybergs stadsbyggnadskontor

SUNDBYBERGS TORG, SUNDBYBERG / 2004-06

Comission: Masterplan for central public square in Sundbyberg, outside Stockholm.

Client: Sundbyberg City Planning Board

VÄSTBERGA ALLÉ-BRO, STOCKHOLM  / 2013-2017

Uppdrag: Gestaltning av två nya broar för bil-, gång- och cykeltrafik.

Beställare: Trafikkontoret Stockholm

VÄSTBERGA ALLÉ BRIDGE, STOCKHOLM  / 2013-2017

Design of two new bridges for car, pedestrian and bicycle traffic.

Client: Traffic Office Stockholm

JÄRVABROAR, STOCKHOLM / 2011-2015

Uppdrag: Gestaltning av nya gång- och cyckelbroar i Rinkeby, Tensta, Akalla och Husby. Projektet tilldelades Stadsmiljöpriset 2016.

Beställare: Trafikkontoret Stockholm

JÄRVA BRIDGES, STOCKHOLM / 2011-2015

Comission: Design of pedestrian and bicycle bridges in Järva suburb area, outside Stockholm. The project was awarded as the best public space in 2015.

Client: Traffic Office Stockholm

BERGRUMSGARAGET, STOCKHOLM / 2015

Uppdrag: Omvandling av Vin och Sprits gamla lager- och produktionslokaler till garage. Projektet vann ROT-priset 2016. Projektet utfört i samarbete med Janark Arkitekter.

Beställare: JM AB

UNDERGROUND CAR PARK, STOCKHOLM / 2015

Comission: Transformation of old storage facilities to garage. The project won the prize for best refurbishment in 2015. In collaboration with Janark Arkiteketer. 

Client: JM AB

HANDENS VATTENTORN, HANINGE / 2011

Uppdrag: Omgestaltning av befintligt vattentorn i Handens industriområde. Inbjuden tävling.

Beställare: Haninge kommun

WATER TOWER, HANINGE / 2011

Comission: Redesign of an existing water tower i Haninge, outside Stockholm. Invited competition.

Client: Haninge municipality

BRUNKEBERGSTUNNELN, STOCKHOLM / 1999

Uppdrag: Upprustning och omgestaltning av befintlig gångtunnel.

Beställare: Stockholm Stad

BRUNKEBERG TUNNEL, STOCKHOLM / 1999

Comission: Refurbishment and redesign of an existing pedestrian tunnel.

Client: The City of Stockholm

EXPO 2000, HANNOVER / 1998

Uppdrag: Förslag till Sveriges utställningspaviljong på världsutställningen i Hannover år 2000. Inbjuden tävling 1998.

Beställare: Statens Fastighetsverk

EXPO 2000, HANNOVER / 1998

Comission: Proposal for the Swedish pavillion in World Expo 2000. Invited competition.

Client: The National Property Board

PUSTEGRÄND, STOCKHOLM / 2005

Uppdrag: Upprustning och omgestaltning av befintlig gångtunnel i Centralbrons södra ände.

Beställare: Stockholm Stad

PUSTEGRÄND PASSAGE, STOCKHOLM / 2005

Comission: Refurbishment and redesign of an existing pedestrian tunnel.

Client: The City of Stockholm

VASABRON, STOCKHOLM / 2010-

Uppdrag: Gestaltning av ny bro i centrala Stockholm.

Beställare: Trafikkontoret Stockholm

VASA BRIDGE, STOCKHOLM / 2010-

Comission: Design of a bridge in central Stockholm.

Client: Traffic Office Stockholm

SÖDRA STATION-HUSET, STOCKHOLM / 2014-2017

Uppdrag: Om- och tillbyggnad av kontor och publik galleria samt nytt entrétorg. Ny klinik för mammografisk hälsokontroll.

Totalt: 9.500 m2

Beställare: Stettin AB

SOUTH STATION BUILDING, STOCKHOLM / 2014-2017

Comission: Refurbishment of an office building and a shopping galleria. New urban public space and a clinic for mammography health control.

Total: 9.500 sqm

Client: Stettin AB

KV APRIKOSEN, SOLNA STRAND / 2015

Uppdrag: Upprustning fasader, entréer och garage kv Aprikosen, Solna Strand.

Totalt: 13.000 m2

Beställare: Humlegården AB

OFFICE BUILDING APRIKOSEN, SOLNA STRAND / 2015

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building in Solna Strand.

Total: 13.000 sqm

Client: Humlegården AB

KV HÄSTEN, STOCKHOLM / 2000-2001

Uppdrag: Om- och påbyggnad samt generell upprustning av befintlig kontorsfastighet.

Totalt: 4.700 m2

Beställare: AP Fastigheter AB

KV HÄSTEN, STOCKHOLM / 2000-2001

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building.

Total: 4.700 sqm

Client: AP Fastigheter AB

KV APELSINEN, SOLNA / 2006-2008

Uppdrag: Om- och tillbyggnad samt generell upprustning av befintlig kontorsfastighet.

Totalt: 24.000 m2

Beställare: Humlegården AB

KV APELSINEN, SOLNA / 2006-2008

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building in Solna outside Stockholm.

Total: 24.000 sqm

Client: Humlegården AB

KONTORSHUSET STETTIN, STOCKHOLM / 2005

Uppdrag: Om- och tillbyggnad samt generell upprustning av befintlig kontorsfastighet.

Totalt: 34.000 m2

Beställare: Stettin AB

STETTIN OFFICE BUILDING, STOCKHOLM / 2005 –

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building.

Total: 34.000 sqm

Client: Stettin AB

KV UGNEN, SOLNA / 2010-2011

Uppdrag: Ombyggnad samt generell upprustning av befintlig kontorsfastighet.

Totalt: 5.900 m2

Beställare: Humlegården AB

OFFICE BUILDING UGNEN, SOLNA / 2010-2011

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building in Solna outside Stockholm.

Total: 5.900 sqm

Client: Humlegården AB

KV TRIKÅFABRIKEN, HAMMARBY SJÖSTAD, STOCKHOLM / 2012-

Uppdrag: Program för utveckling av tre industrifastigheter till moderna kontor och anslutande lastgator till levande stadsgator med butiker, caféer m m.

Totalt: 47.000 m2

Beställare: Fabege AB

INDUSTRIAL BLOCK TRIKÅFABRIKEN, STOCKHOLM / 2012-

Comission: Program for developing and refurbishing an existing industrial block into modern offices, shops, showrooms, restaurants etc.

Total: 5.900 sqm

Client: Fabege AB

KV LYCKAN, STOCKHOLM / 2005-2006

Uppdrag: Om- och tillbyggnad samt generell upprustning av befintlig kontorsfastighet.

Totalt: 27.000 m2

Beställare: AP Fastigheter AB

OFFICE BUILDING LYCKAN, STOCKHOLM / 2005-2006

Comission: Redesign and refurbishment of an existing office building in Stockholm.

Total: 27.000 sqm

Client: AP Fastigheter AB

FÅRÖSUNDS FÄSTNING, GOTLAND / 2003-2006

Uppdrag: Förvandling av fästningsanläggning från 1800-talet till modernt konferenshotell och SPA.

Beställare: Fårösunds Fästnings AB / Statens Fastighetsverk

FÅRÖSUND FÖRTRESS, GOTLAND / 2003-2006

Comission: Cenversion of a 120 year old fortress to a modern conferens center, hotell and SPA.

Client: Fårösunds Fästnings AB / The National Property Board

FINLANDS KULTURINSTITUT, STOCKHOLM / 1996-1997

Uppdrag: Om- och tillbyggnad samt inredning av lokaler för kultur, konferens, och utställningar. Uppdraget ett resultat av erhållet första pris i allmän arkitekttävling.

Beställare: Finska staten

FINNISH CULTURAL INSTITUTE, STOCKHOLM / 1996-1997

Comission: Extension and redesign of an existing building to a Cultural Center. Comission a result of winning entry in an architectural competition.

Client: The State of Finland

VÄSTSURA HERRGÅRD, SURAHAMMAR / 2000

Uppdrag: Återuppbyggnad av till grunden nedbrunnen 1700-tals herrgård. Anpassning till modern konferensanläggning.

Beställare: Västmanlands läns landsting

VÄSTSURA MANORHOUSE, SURAHAMMAR / 2000

Comission: Reconstruction of a distroyed manorhouse from 18th century. Adaptation to a modern conference center.

Client: The County Council of Västmanland

TUMBA BRUK, TUMBA / 2006

Uppdrag: Ombyggnad och upprustning av 1600-tals bruksbyggnad. Anpassning till modernt förvaltningskontor.

Beställare: Statens Fastighetsverk

TUMBA MILL, TUMBA / 2006

Comission: Refurbishment of a 17th century papermill building. Adaptation to a modern office.

Client: The National Property Board

VIKCTORIAVÄXTHUSET, STOCKHOLM / 2000-2001

Uppdrag: Restaurering av växthus från 1900.

Beställare: Statens Fastighetsverk

VICTORIA GLAS PAVILLION, STOCKHOLM / 2000-2001

Comission: Restauration of a old botanic greenhouse built 1900.

Client: The National Property Board

STORA HALLEN, ÄLVKARLEBY / 1997

Uppdrag: Restaurering av gammal militärbyggnad från 1860 och anpassning till en modern utställningshall. Byggnaden utsågs efter upprustningen till Svensk byggnadsminne av Uppsalas Länsmuseum.

Beställare: Älvkarleby Hembygdsförening

GREAT HALL, ÄLVKARLEBY / 1997

Comission: Restauration of a military building from 1860 and tranformation to a exhibition hall. The project was after completion announced as a Building Heritage by the County of Uppsala.

Client: Älvkarleby Preservation Society

KV BARNMORSKAN, STOCKHOLM / 2008-2010

Uppdrag: Utveckling av detaljplan och hustyp för ny radhusbebyggelse. Området belönat av Stockholms Stad som Årets Stockholmsbyggnad 2011.

Beställare: Husab AB

ROW HOUSES BARNMORSKAN, STOCKHOLM / 2008-2010

Comission: Develop a masterplan and typology for new row houses. The site has been awarded Building Of The Year 2011 by City of Stockholm.

Client: Husab AB

HUS KD, ÖLAND / 2016

Uppdrag: Utformning av nytt fritidshus med prefab betongelement och miljövänlig taktäckning av plåt med svensk rapsolja i färgen.
Huset nominerat till World Architecture Festival Award 2017.

Beställare: Privat

HOUSE KD, ÖLAND / 2016

Comission: Design for a Holiday House, built with prefabricated concrete elements and sustainable color coated steel roof using Swedish rapeseed oil in the paint.
Shortlisted for the World Architecture Festival Awards 2017.

Client: Private

HUS E, LIDINGÖ / 2002-2003

Uppdrag: Nybyggnad enfamiljshus, Lidingö.

Beställare: Privat

HOUSE E, LIDINGÖ / 2002-2003

Comission: Private house in Lidingö outside Stockholm.

Client: Private

HUS D, EKERÖ / 2000

Uppdrag: Nybyggnad enfamiljshus, Ekerö.

Beställare: Privat

HOUSE D, EKERÖ / 2000

Comission: Private house in Ekerö outside Stockholm.

Client: Private

RENSTIERNAS GATA, STOCKHOLM / 2012-

Uppdrag: Förslag till nya bostäder och butikslokaler på Söder i Stockholm. Utveckling av ny detaljplan.

Beställare: Hemsö AB

RESTIERNAS GATA, STOCKHOLM / 2012-

Comission: Proposal for new apartments, shops and a new masterplan in central Stockholm.

Client: Hemsö AB

SULITELMAVÄGEN, STOCKHOLM / 2008-2010

Uppdrag: Utveckling av detaljplan och hustyp för 2st nya bostadshus i Traneberg, Stockholm.

Beställare: Husab AB

SULITELMAVÄGEN, STOCKHOLM / 2008-2010

Comission: Develop a masterplan and typology for two new residential buildings in suburban area, Stockholm.

Client: Husab AB

RÅCKSTA, STOCKHOLM / 2008

Uppdrag: Förslag till hustyp för två nya bostadskvarter i Råcksta, Stockholm. Markanvisningstävling.

Beställare: Skanska AB

RÅCKSTA, STOCKHOLM / 2008

Comission: Develop a masterplan and building typology for two new residential blocks in Råcksta outside Stockholm.

Client: Skanska AB

HUS Q, LÄNNERSTA, NACKA / 2011

Uppdrag: Villa av prefab betong-element och cortenplåt. Projektet blev nominerat till Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011.

Beställare: Privat

HOUSE Q, LÄNNERSTA, NACKA / 2011

Comission: Private house built with prefabricated concrete elements and corteen steel. The project was nominated to Nacka Urban Design Award 2011.

Client: Private

HUS B, TYNNINGÖ, WAXHOLM / 2008

Uppdrag: Nybyggt fritidshus på Tynningö i Stockholms skärgård.

Beställare: Privat

HOUSE B, TYNNINGÖ, WAXHOLM / 2008

Comission: Private holiday house in Stockholm Archipelago.

Client: Private

HUS P, KARJALOHJA, FINLAND / 2007-2008

Uppdrag: Nybyggnad enfamiljshus ca 15 mil utanför Helsingfors. Allt timmer till bärande stomme och ytskikt avverkat från egen mark.

Beställare: Privat

HOUSE P, KARJALOHJA, FINLAND / 2007-2008

Comission: Design for a family residence, built only with handmade timber from the site.

Client: Private

SOCKENVÄGEN, LÄNNERSTA / 2008

Uppdrag: Utveckling av detaljplan och hustyp för ny radhusbebyggelse.

Beställare: Egen regi

ROW HOUSES SOCKENVÄGEN, LÄNNERSTA / 2008

Comission: Develop a masterplan and typology for new row houses, outside Stockholm.

Client: Own-account project

ELEKTA, STOCKHOLM / 2015

Uppdrag: Ombyggnad och inredning av huvudkontor för Elekta.

Beställare: Elekta

ELEKTA, STOCKHOLM / 2015

Comission: Interior design for Elekta Head Office.

Client: Elekta

SANTANDER, SOLNA / 2015

Uppdrag: Inredning av nytt kontor för Santander.

Beställare: Santander

SANTANDER, SOLNA / 2015

Comission: Interior design for Santander Bank Head Office.

Client: Santander

ESV, STOCKHOLM / 2014

Uppdrag: Inredning av nytt kontor för Ekonomistyrningsverket.

Beställare: ESV

ESV, STOCKHOLM / 2014

Comission: Interior design for The Swedish National Financial Management Authority.

Client: ESV

RYSKA POSTEN, STOCKHOLM / 2012

Uppdrag: Ombyggnad och inredning av nytt huvudkontor åt Ryska Posten. Projektet utfört i samarbete med VIDA Arkitektkontor.

Nominerad till Guldstolen 2014!

Beställare: Stettin AB

RYSKA POSTEN, STOCKHOLM / 2012

Comission: Interior design for a new head office for Ryska Posten. The project is done in collaboration with VIDA Arkitektkontor.

Nominated for Best Interior Design 2014!

Client: Stettin AB

SiS, STOCKHOLM / 2015

Uppdrag: Inredning av nytt kontor för Statens institutionsstyrelse.

Beställare: SiS

SiS, STOCKHOLM / 2015

Comission: Interior design for The Swedish National Board of Institutional Care.

Client: SiS

TALENTUM, STOCKHOLM / 2012

Uppdrag: Inredning av nytt huvudkontor åt Talentum, Stockholm.

Beställare: Talentum AB

TALENTUM, STOCKHOLM / 2012

Comission: Interior design for a new Head Office for Telentum, Stockholm.

Client: Talentum AB

FÖRENINGEN NORDEN, STOCKHOLM / 1996

Uppdrag: Inredning för Föreningen Nordens publika infocenter.

Beställare: Föreningen Norden

THE NORDEN ASSOCIATIONS, STOCKHOLM / 1996

Comission: Interior design for a public info center.

Client: The Norden Associations

NOKIA, KISTA, STOCKHOLM / 1997

Uppdrag: Inredning av nytt huvudkontor med restaurang, utställning och konferensavdelning.

Beställare: Nokia Sverige AB

NOKIA, STOCKHOLM / 1997

Comission: Interior design for a new Head Office with restaurant, exhibition and conference center.

Client: Nokia Sweden AB

MODO PAPER, STOCKHOLM / 2000

Uppdrag: Ombyggnad och inredning av nytt huvudkontor åt Modo Paper.

Beställare: Modo Paper AB

MODO PAPER, STOCKHOLM / 2000

Comission: Interior design for a new head office for Modo Paper.

Client: Modo Paper AB

FINLANDS KULTURINSTITUT, STOCKHOLM / 1996-1997

Uppdrag: Inredning av lokaler för kultur, konferens, och utställningar. Uppdraget ett resultat av erhållet första pris i allmän arkitekttävling.

Beställare: Finska staten

FINNISH CULTURAL INSTITUTE, STOCKHOLM / 1996-1997

Comission: Interior design for a Cultural Center with concert hall, library, exhibition and conference center. Comission a result of winning entry in an architectural competition.

Client: The State of Finland